Gıda Hijyen Muayenesi

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON MUAYENESİ

27009 sayı ile 26.09.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olan Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik ve TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Kurallar Standardına göre muayene hizmeti gerçekleştirmekteyiz. Bu hizmeti talep eden Öncelikli Gıda Yerleri: Gıda Üreticileri, Gıda ile Temas Eden Malzeme Üreticileri, Gıda Satış Yerleri, Gıda Depoları, Oteller, Marketler, Cafeler, Restaurantlar, Toplu Yemek Üreticileri, Büfeler, Private Label Üreticileri…

Alt yapı koşulları, çalışma ortamları, teknik donanımları, alet ve ekipmanları, çevresel faktörler, personel şartları Gıda Mevzuatlarına uygun olarak muayene edilmektedir. UDEM Uluslararası Belgelendirme olarak Muayene faaliyetlerini, sektörel riskler ve mevzuatlar doğrultusunda alanında Uzman Gıda Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Veteriner Hekimler ve Biyologlar/Mikrobiyologlar tarafından yürütülmektedir.

Tarihin ilk zamanlarından başlayarak uzun süre hekim ,kendisine baş vuran hastaları iyi etmek veya hiç olmazsa acılarını hafifletmek için uğraşan bir meslek adamı olarak çalışmıştır. Hekim ile hastanın ilgisi yakın zamana kadar, hastalık zamanına ve hastalık süresi çerçevesinde kalmıştır. Bu ilginin dar kapsamda kalması yanlış bir eylem olmuş ve hekimin yalnız hastanın değil bütün bir toplum sağlığını ilgilendiren halk sağlığı ile ilgilenmesini, özellikle halkın hastalıklardan korunması ile ilgili görev almasını engellemiştir. Bugün hastalıkları tedavi etmenin çok defa yeterli olmadığı bilinmektedir. Hastalıkların büyük bir çoğunluğunda mutlak ve tam bir iyileşme olası değildir. Önce hastalığın oluşmasında rolleri olan aile, toplum, iş ve çevre koşulları iyice araştırılarak bunları düzenlemek ve eğer başarılı olunamıyorsa tedavi yoluna gitmek gerekir. İşte bütün bu cümlelerle ifadesini bulan eylemlerin toplamına sağlık koruma hijyen denir. Fert ve toplum olarak insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yüksek seviyede uzun süre devam etmesi için, sağlıkla ilgili bütün bilgilerin bir sentezi olan hijyen çok geniş bir kapsama sahiptir. Gıda hijyeni gıda üretimi, depolanması ve tüketiminin sağlığa uygun koşullarda yapılması olarak tanımlanmaktadır.

 

Sanitasyon; Sanitasyon latince'de sağlık anlamına gelen sanitas kelimesinden köken almıştır. Sanitasyon geniş anlamda insan sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve sağlığın tekrar kazanılmasında uygulanacak prensipleri içermektedir. Gıda sanayinde sanitasyon denilince"üretimde hijyenik ve sağlıklı durumların yaratılması ve devam ettirilmesi " anlaşılmaktadır. Sanitasyon doğada biyolojik dengenin korunması konusu içinde yer alan ve insan sağlığı ve rahat bir yaşam sürmeleri amacıyla yapılan çalışmaların tümünü kapsamaktadır. Bu kapsam içinde gıda sanitasyonu insan yaşamının temelini oluşturan beslenme gereksinimlerinin karşılanmasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden güvenilir nitelikte gıda maddeleri üretimini ifade etmektedir. Gıda işletmelerinde sanitasyon, sağlıklı ve güvenilir ürün eldesi için hijyenik koşulların sağlanmasına yönelik bir bilimsel uygulama olarak tanımlanmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizma?ların bulundukları ortamdan olabildiğince uzaklaştırılmasıdır. Sanitasyon sağlanmasında personel açısından karşılaşılan sorunda taşıyıcılık sorunudur. Taşıyıcı insanlar, patojen ( hastalık yapıcı) mikroorganizma?yı vücutlarında kendileri etkilenmeden taşırlar ve bunları temas ettikleri her yere yayarlar. Bu durum taşıyıcı tarafından bilemeyeceği için tehlike daha da büyümektedir.

 

Hijyen ise, sanitasyonla iç içe olup her ikisi birbirini tamamlayan kavramlardır. Antik Yunan mitolojisine göre “Hygienia” sağlık tanrıçasıdır ve aynı zamanda hekimliğin babası olan “Asklepios”un kızıdır. Hijyen daha çok hastalıkların sebepleri ve bunların ortadan kaldırılması yani koruyucu hekimlik denilen bir alanı kapsamaktadır. Gıda hijyeni ise sağlıklı gıda üretimi amacıyla çiftlikten sofraya kadar her aşamada uygun koşulların temini için yapılan tüm çalışmaları kapsamaktadır. Diğer bir deyim ile hijyen; ”tüm aşamalarda sağlık güvenilirliğini ve kalite korunumunu sağlamak için gerekli önlemler” olarak tanımlanmaktadır.

Gıda endüstrisindeki uygulamaları itibarı ile sanitasyon, hijyenik ve sağlıklı koşulların oluşturulması ve korunması çerçevesinde alınan tüm önlemler olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle de gıda ve çevre sanitasyonunun bir bütün olarak ele alınması, işletme-üretim-depolama-dağıtım evrelerinde özellikle personel-ekipman-alt yapı açısından ihmal edilmeden uygulanması gerekmektedir. İşletme sanitasyonu, ürün güvenliği ve tüketici sağlığı açısından son derece önemlidir. Endüstriyel hijyen uygulamalarında işletmedeki olası tehlike faktörlerini tanımlama, bunlara gerekli önemi verme, kontrolü ve giderilmesi yönünde çaba gösterme, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının ihmal edilmemesi esastır. Bu çerçevede çalışan personelin sağlıklı olması ve hijyen eğitimi de zorunludur. Tüketici, üretici ve dağıtımcı zincirinde tümüyle her kesimi etkileyen gıda kökenli salgın, zehirleme, bozulma vb. olumsuzluklar, endüstriyel kalite sistemindeki hijyen sorunlarından kaynaklanmaktadır.

Güvenli Gıda Üretiminde İlk Adımınızı Atın.
Analizlerimiz TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına göre akredite olmuş Deney Laboratuarında yapılmaktadır.
Muayene faaliyetlerinin her aşamasında konusunda uzman Gıda Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Veteriner Hekimler ve Biyologlar görev almaktadır

 

MUAYENE SÜRECİMİZ
İşletme Şartlarının Denetlenmesi: 
27009 sayı ile 26.09.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olan Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik ve TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Kurallar Standardına uygun olarak hazırlanmış Soru Listeleri üzerinden yeterli tecrübesi olan UDEM muayene personelleri tarafından gerçekleştirilir.
Laboratuar Analizleri
Ortam Havasının Mikrobiyal Yükünün Ölçümü
: AIR SAMPLER (Hava Örnekleyici) Cihazı ile alınan örnekler laboratuarlarda analiz edilir ve Ortam Havasının Mikrobiyal yükü belirlenir.
Personel Hijyeni: Personellerin elinden Swap ile alınan örnekler akredite laboratuarda analiz edilir.
Yüzey Hijyen Kontrolleri: İşletme içerisindeki yüzeylerden ( tezgahlar, duvarlar, alet-ekipmanlar v.b.) swap ile alınan örnekler laboratuarda analiz edilir.
İçme-Kullanma Sularının Kontrolü: İşletmede kullanılan sulardan alınan örnekler laboratuarlarda analiz edilir.Değerlendirme ve Raporlama:Yapılan işletme denetim sonuçları ve laboratuar analiz sonuçları değerlendirilir, değerlendirme sonuçları rapor halinde tarafınıza sunulur.
Muayene Raporunun Düzenlenmesi:  Muayene Sonuç Raporu tarafınıza gönderilir

Hijyen & Sanitasyon Muayenesinin Faydaları:
Yasal Mevzuatlara uyum sağlanır.
Mevcut veya olası tehlikelerin belirlenmesi sağlanır.
Müşteri Şikayetlerinde azalma sağlanır.
Periyodik denetimler sayesinde personellerin kontrollü çalışması sağlanır.
Periyodik denetimler ile işletmenizin hijyen gelişimini izleyebilirsiniz.
Mesleki yeterliliğe sahip personeller tarafından işletmenizin durumu raporlanır.
Tarafsız bir göz ile check-up olanağı elde edilir